algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Ons aanbod en jouw bestelling

Artikel 4 – Retourrecht

Artikel 5 – De prijs

Artikel 6 – Betaling

Artikel 7 – Conformiteit en garantie

Artikel 8 – Levering en uitvoering

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Artikel 10 – Overmacht

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

Artikel 12 – Klachtenregeling en geschillen

Bijlage I – Modelformulier voor herroeping

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

VennootschapsnaamPUR O BVBA
VennootschapsvormBesloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Ondernemingsnummer0524.947.964
AdresWayenborgstraat 28, 2800 Mechelen

Artikel  Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ons volledige aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ons  en U.
 2. Wij leveren enkel in België en Nederland. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, zullen we de bestelling weigeren.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige zonder ouders of wettelijke voogd, zullen we deze bestelling weigeren.
 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden en privacy policy die steeds beschikbaar zijn via de website.
 5. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden (bv.: actie-voorwaarden, voorwaarden voor downloads,..) van toepassing zijn, gelden de bijzondere voorwaarden in eerste plaats. De algemene voorwaarden blijven echter van toepassing voor alles wat niet is gedekt door de bijzondere voorwaarden. Als de algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij altijd de voor jezelf meest voordelige tekst inroepen.
 6. We kunnen deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gelden voor iedere nieuwe bestelling. Indien er een wijziging plaats vindt, wordt deze bekendgemaakt op deze pagina.

ARTIKEL 3 – ONS AANBOD EN JOUW BESTELLING

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bijzondere voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk de producten die we verkopen en hoe het betalingsproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken betreffende de bestelling. De beschrijvingen en de afbeeldingen van de producten weerspiegelen zo waarheidsgetrouw mogelijk de te koop aangeboden producten. Vergissen is echter menselijk. Wij behouden ons het recht voor, van tijd tot tijd en zonder voorafgaand bericht, eventuele typefouten, onjuistheden of vergetelheden met betrekking tot de beschrijving van producten, prijzen of hun beschikbaarheid te verbeteren. Indien we een afwijking vaststellen tussen het te koop aangeboden product en de beschrijving ervan of de weergave ervan op het ogenblik van de bestelling, verwittigen wij je hiervan onmiddellijk en behouden wij ons het recht voor je niet te leveren. In deze hypothese zal je betaling meteen geannuleerd worden of zullen wij je zo snel als mogelijk terugbetalen. Anderzijds engageren we ons om eventuele fouten die ons schriftelijk gemeld worden in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk te herstellen.
 3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail, (opgelet: “controleer steeds je spam, reclame,… folders als u onze bevestigingsmail(s) niet meteen lijkt te ontvangen. Als u problemen in de toekomst wil voorkomen voeg ons dan toe aan je contactlijst) en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debet kaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben.   Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van je bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je de plaats van levering (op je woonplaats of ander fysiek adres).
  Tenslotte krijg je een overzichtspagina, aanvaard je deze algemene voorwaarden en onze privacy policy, kies je een betalingsmethode en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

ARTIKEL 4 – RETOURRECHT

 1. Je hebt het recht om van mening te veranderen en je bestelling niet te houden. In dat geval, heb je gedurende 14 dagen te rekenen vanaf de dag na de levering van de producten, het recht om af te zien van de bestelling zonder motivering en om (alle of een deel van) de producten terug te sturen zonder betaling van een boete. Binnen de 14 dagen nadat we de producten die je terug stuurt ontvangen hebben, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug. De transportkosten van het terugzenden van de goederen zijn wel voor jouw rekening. Wij aanvaarden enkel goederen die op voorhand per mail werden aangemeld voor een retourzending.
 2. De terugbetaling zal plaats vinden zodra wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Wij verzoeken je de producten terug te sturen in hun oorspronkelijke verpakking, in goede staat met alle erbij geleverde accessoires. Alle teruggestuurde producten worden aandachtig onderzocht. De producten moeten in goede staat zijn om volledige terugbetaling te verzekeren. De producten zijn niet beschadigd en in hun originele verpakking. Zodra we je berichten dat wij de terug gestuurde producten hebben ontvangen, ontvang je een e-mail. Dan zullen we de producten nazien en de teruggave valideren. Eens de teruggave van het product is aanvaard, zal terugbetaling plaatsvinden. De terugbetalingstermijnen vallen onder de bevoegdheid van de bank en zijn onafhankelijk van onze wil.
 3. Bepaalde producten, zoals geurtjes of DFG-ontsmetting, eens de verpakking is geopend, kunnen niet teruggegeven worden om hygiënische redenen.

ARTIKEL 5 DE PRIJS

 1. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook een verzend en of betalingskost aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.
 2. Wij behouden ons het recht om op elk moment de prijzen te wijzigen. Weliswaar zullen de aangekochte producten en diensten altijd gefactureerd worden aan de prijzen dewelke ze besteld zijn geweest.

ARTIKEL 6 BETALING

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden. 
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de statusbalk van je browser.

ARTIKEL 7 CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten. 
 2. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal je zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.
 3. De waarborg is in alle geval niet van toepassing voor producten die opzettelijk beschadigd zijn of beschadigd zijn door nalatigheid (breuk, vocht, niet aangepaste temperatuur, roest, infiltratie van een vloeistof, overspanning, brand, of elke andere vorm van overmacht). Op de zelfde manier is de waarborg niet van toepassing wanneer de schade afkomstig is van sleet, transport, van verkeerd gebruik en/of door het niet respecteren van de instructies in de handleiding.

ARTIKEL 8 LEVERING EN UITVOERING

 1. Alle producten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling van een consument te weigeren waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is.
 2. Wanneer een product in voorraad is, wordt het aangeboden op je leveringsadres binnen redelijke termijn. Wanneer een product niet in voorraad is, wordt het verzonden naar jouw leveringsadres zodra het terug op voorraad is. Wij spannen ons in de levering te verzekeren binnen een termijn van 10 werkdagen. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de levering van de producten, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien indien de termijn of de schade voortvloeit uit een oorzaak die vreemd is aan onze wil.
 3. Leveringen gebeuren enkel in België.
 4. Enkel bestellingen op een fysiek adres worden aanvaard. Wij aanvaarden geen levering aan een postbus.
 5. Indien er bezorgdheid bestaat rondom veiligheid, behoudt Pur O bv zich het recht voor een bestelling te bevriezen of te annuleren zonder verwittiging of motivering.
 6. Voor retouren: zie artikel 4
 7. Onze verzendingen vinden plaats op ons risico. Als je ons echter goederen terugzendt, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

  Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit binnen de 3 werkdagen melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

Wij doen al het mogelijke opdat onze online webshop beschikbaar zou zijn en dat de verbindingen foutloos plaatsvinden. Door de natuur van het internet kunnen we dit evenwel niet garanderen. Bovendien kan je toegang tot de online webshop soms opgeschort worden of beperkt worden om ons toe te laten verbeteringen of onderhoud door te voeren of om een nieuwe functionaliteit of een nieuwe dienst aan te bieden. Wij zullen ons inspannen de frequentie en de duur van deze opschortingen of beperkingen minimaal te houden.

In alle gevallen waarin we aantoonbaar aansprakelijk kunnen worden gesteld, is deze aansprakelijkheid, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot het bedrag dat je effectief betaalde voor een product. Niets in deze algemene voorwaarden beoogt onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten in geval van bedrog of in geval van overlijden of lichamelijke schade veroorzaakt door onze onachtzaamheid of een zware fout.

ARTIKEL 10 OVERMACHT

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

ARTIKEL 11 INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, enz. … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

ARTIKEL 12 KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als onze diensten niet beantwoorden aan je verwachtingen en je toch klachten wil formuleren, kan je ons contacteren via [email protected] . We doen er alles aan om je klacht zo snel mogelijk te behandelen.
 2. Op deze algemene voorwaarden is, ongeacht de woonplaats van de consument, uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Bij geschillen die niet via buitengerechtelijke weg opgelost kunnen worden zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd behoudens wettelijke bepaling die voor jou gunstiger is. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Consumentenbescherming. 
Vernieuwen
Algemene voorwaarden
Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Ons aanbod en jouw bestelling

Artikel 4 – Retourrecht

Artikel 5 – De prijs

Artikel 6 – Betaling

Artikel 7 – Conformiteit en garantie

Artikel 8 – Levering en uitvoering

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Artikel 10 – Overmacht

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

Artikel 12 – Klachtenregeling en geschillen

Bijlage I – Modelformulier voor herroeping

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Vennootschapsnaam PUR O BVBA
Vennootschapsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Ondernemingsnummer 0524.947.964
Adres Mechelsesteenweg(CEN), 113 A, 2860, Sint-Katelijne-Waver
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ons volledige aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ons en U.
Wij leveren enkel in België en Nederland. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, zullen we de bestelling weigeren.
Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige zonder ouders of wettelijke voogd, zullen we deze bestelling weigeren.
Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden en privacy policy die steeds beschikbaar zijn via de website.
Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden (bv.: actie-voorwaarden, voorwaarden voor downloads,..) van toepassing zijn, gelden de bijzondere voorwaarden in eerste plaats. De algemene voorwaarden blijven echter van toepassing voor alles wat niet is gedekt door de bijzondere voorwaarden. Als de algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij altijd de voor jezelf meest voordelige tekst inroepen.
We kunnen deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gelden voor iedere nieuwe bestelling. Indien er een wijziging plaats vindt, wordt deze bekendgemaakt op deze pagina.
ARTIKEL 3 – ONS AANBOD EN JOUW BESTELLING
Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bijzondere voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk de producten die we verkopen en hoe het betalingsproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken betreffende de bestelling. De beschrijvingen en de afbeeldingen van de producten weerspiegelen zo waarheidsgetrouw mogelijk de te koop aangeboden producten. Vergissen is echter menselijk. Wij behouden ons het recht voor, van tijd tot tijd en zonder voorafgaand bericht, eventuele typefouten, onjuistheden of vergetelheden met betrekking tot de beschrijving van producten, prijzen of hun beschikbaarheid te verbeteren. Indien we een afwijking vaststellen tussen het te koop aangeboden product en de beschrijving ervan of de weergave ervan op het ogenblik van de bestelling, verwittigen wij je hiervan onmiddellijk en behouden wij ons het recht voor je niet te leveren. In deze hypothese zal je betaling meteen geannuleerd worden of zullen wij je zo snel als mogelijk terugbetalen. Anderzijds engageren we ons om eventuele fouten die ons schriftelijk gemeld worden in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk te herstellen.
Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail, (opgelet: “controleer steeds je spam, reclame,… folders als u onze bevestigingsmail(s) niet meteen lijkt te ontvangen. Als u problemen in de toekomst wil voorkomen voeg ons dan toe aan je contactlijst) en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debet kaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van je bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je de plaats van levering (op je woonplaats of ander fysiek adres).
Tenslotte krijg je een overzichtspagina, aanvaard je deze algemene voorwaarden en onze privacy policy, kies je een betalingsmethode en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.
ARTIKEL 4 – RETOURRECHT
Je hebt het recht om van mening te veranderen en je bestelling niet te houden. In dat geval, heb je gedurende 14 dagen te rekenen vanaf de dag na de levering van de producten, het recht om af te zien van de bestelling zonder motivering en om (alle of een deel van) de producten terug te sturen zonder betaling van een boete. Binnen de 14 dagen nadat we de producten die je terug stuurt ontvangen hebben, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug. De transportkosten van het terugzenden van de goederen zijn wel voor jouw rekening. Wij aanvaarden enkel goederen die op voorhand per mail werden aangemeld voor een retourzending.
De terugbetaling zal plaats vinden zodra wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Wij verzoeken je de producten terug te sturen in hun oorspronkelijke verpakking, in goede staat met alle erbij geleverde accessoires. Alle teruggestuurde producten worden aandachtig onderzocht. De producten moeten in goede staat zijn om volledige terugbetaling te verzekeren. Zodra we je berichten dat wij de terug gestuurde producten hebben ontvangen, ontvang je een e-mail. Dan zullen we de producten nazien en de teruggave valideren. Eens de teruggave van het product is aanvaard, zal terugbetaling plaatsvinden binnen de hierboven vermelde termijn. De terugbetalingstermijnen vallen onder de bevoegdheid van de bank en zijn onafhankelijk van onze wil.
Bepaalde producten, zoals geurtjes of DFG-ontsmetting eens de verpakking is geopend, niet teruggegeven worden om hygiënische redenen.
ARTIKEL 5 DE PRIJS
Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook een verzend en of betalingskost aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.
Wij behouden ons het recht om op elk moment de prijzen te wijzigen. Weliswaar zullen de aangekochte producten en diensten altijd gefactureerd worden aan de prijzen dewelke ze besteld zijn geweest.
ARTIKEL 6 BETALING
Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de statusbalk van je browser.
ARTIKEL 7 CONFORMITEIT EN GARANTIE
Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal je zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.
De waarborg is in alle geval niet van toepassing voor producten die opzettelijk beschadigd zijn of beschadigd zijn door nalatigheid (breuk, vocht, niet aangepaste temperatuur, roest, infiltratie van een vloeistof, overspanning, brand, of elke andere vorm van overmacht). Op de zelfde manier is de waarborg niet van toepassing wanneer de schade afkomstig is van sleet, transport, van verkeerd gebruik en/of door het niet respecteren van de instructies in de handleiding.
ARTIKEL 8 LEVERING EN UITVOERING
Alle producten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling van een consument te weigeren waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is.
Wanneer een product in voorraad is, wordt het aangeboden op je leveringsadres binnen redelijke termijn. Wanneer een product niet in voorraad is, wordt het verzonden naar jouw leveringsadres zodra het terug op voorraad is. Wij spannen ons in de levering te verzekeren binnen een termijn van 10 werkdagen. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de levering van de producten, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien indien de termijn of de schade voortvloeit uit een oorzaak die vreemd is aan onze wil.
Leveringen gebeuren enkel in België, Nederland.
Enkel bestellingen op een fysiek adres worden aanvaard. Wij aanvaarden geen levering aan een postbus.
Indien er bezorgdheid bestaat rondom veiligheid, behoudt Pur O bv zich het recht voor een bestelling te bevriezen of te annuleren zonder verwittiging of motivering.
Voor retouren: zie artikel 4
Onze verzendingen vinden plaats op ons risico. Als je ons echter goederen terugzendt, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit binnen de 3 werkdagen melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.
ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID
Wij doen al het mogelijke opdat onze online webshop beschikbaar zou zijn en dat de verbindingen foutloos plaatsvinden. Door de natuur van het internet kunnen we dit evenwel niet garanderen. Bovendien kan je toegang tot de online webshop soms opgeschort worden of beperkt worden om ons toe te laten verbeteringen of onderhoud door te voeren of om een nieuwe functionaliteit of een nieuwe dienst aan te bieden. Wij zullen ons inspannen de frequentie en de duur van deze opschortingen of beperkingen minimaal te houden.

In alle gevallen waarin we aantoonbaar aansprakelijk kunnen worden gesteld, is deze aansprakelijkheid, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot het bedrag dat je effectief betaalde voor een product. Niets in deze algemene voorwaarden beoogt onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten in geval van bedrog of in geval van overlijden of lichamelijke schade veroorzaakt door onze onachtzaamheid of een zware fout.

ARTIKEL 10 OVERMACHT
In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …
ARTIKEL 11 INTELLECTUELE EIGENDOM
Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, enz. … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
ARTIKEL 12 KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN
We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als onze diensten niet beantwoorden aan je verwachtingen en je toch klachten wil formuleren, kan je ons contacteren via [email protected] . We doen er alles aan om je klacht zo snel mogelijk te behandelen.
Op deze algemene voorwaarden is, ongeacht de woonplaats van de consument, uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Bij geschillen die niet via buitengerechtelijke weg opgelost kunnen worden zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd behoudens wettelijke bepaling die voor jou gunstiger is. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Consumentenbescherming.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2021 Ritello | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?